GEBRUIKSVOORWAARDEN PARC
 
De Platform as a Service (PaaS)-applicatie PARC (hierna: het “Platform”) is een initiatief van:
 
ParcLife NV (hierna “PARC”, “Wij” en “Ons”)
Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen
België
BTW BE0677.591.619
U kan ons steeds contacteren via:
Telefoon: +32 485941908                                                              
Email: sabine@parcapp.be
PARC wil dat het Platform blijft evolueren met het oog op het gebruiksgemak voor de ouders. PARC zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de gebruikers: de ouders. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.
Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.


1        Introductie

Het Platform betreft een uitgebreide en betrouwbare organisatietool van ouders voor ouders.
Het Platform biedt ouders de mogelijkheid op eenvoudige wijze informatie over hun kinderen te delen met andere ouders. Aan de hand van dit handig, gebruiksvriendelijk, veilig en gesloten netwerk beoogt PARC het leven van ouders gemakkelijker te maken.
 
Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Onder Platform wordt het geheel aan websites en applicaties verstaan die onder de benaming PARC ter beschikking gesteld worden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden.
 
Het platform biedt naast de gratis app ook een betalend deel voor bedrijven aan. Hier kunnen kindvriendelijke bedrijven een abonnement nemen en via deze weg hun events en acties/promoties delen met de gebruikers.
 
Het Betalende Deel en het Algemeen Toegankelijke deel worden samen het Platform genoemd.
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, PARC, als voor de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die ons Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.
Iedere Gebruiker die het Platform raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan.
PARC spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.
Eenieder die gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een eventuele afzonderlijke overeenkomst tussen PARC en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.
Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.


2        Registratie

De Gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform dient zich te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat PARC volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.
De Gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden.
Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de Gebruiker niet toegelaten zijn Gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van PARC. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.
De Gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn Gebruikersprofiel melden aan PARC. PARC zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.


3        HET GEBRUIKSRECHT
3.1        AlgemeenIedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform, inclusief de databank en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang een eventuele registratie en de hoedanigheid van Gebruiker.
De Gebruiker heeft in geen geval het recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van PARC.
De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen dient hij hiervoor een gedagtekend, schriftelijk verzoek in te dienen bij PARC, per post of per e-mail aan sabine@parcapp.be. PARC verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de Gebruiker gevolg te geven.

3.2        Beperkingen aan het gebruiksrechtHet gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.
Volgende handelingen zijn strikt verboden:
-        Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
-        Het Platform en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
-        Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
-        Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
-        Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

3.3        MaatregelenPARC behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. PARC behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.
PARC beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan PARC de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.
Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.
Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij PARC binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. PARC zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.
4        Onze verplichtingen
4.1        Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheidU kan ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven.
De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.
Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. PARC stelt haar platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.
We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.
Voor meer informatie over mogelijke maatregelen, zie artikel 3.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2        Inhoud op het PlatformPARC neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op het Platform verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. PARC kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op het Platform. Hieruit volgt dat PARC niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op het Platform.
Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.
5        Toegang tot het betalend gedeelte van het Platform
5.1        TarievenDe tarieven zoals vermeld op de offerte en/of op de website zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de prijs kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden.
Parc heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen, maar ze verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de offerte en/of de website  aangegeven stonden op het moment van inschrijving.

5.2        BetalingTenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Parc betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Parc met nummer BE54 06 89 10 64 30 97, met vermelding van factuurnummer. Vermelding factuurnummer is niet nodig wanneer de gebruiker betaald via de website. In dat geval zal hij automatisch een factuur toegestuurd krijgen via mail.
Bij laattijdigheid van betaling is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Bovendien behoudt Parc zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten op te schorten totdat de vervallen facturen zijn betaald.
Parc verricht geen terugbetalingen indien de Gebruiker het Platform of de diensten van Parc niet gebruikt of hierover niet tevreden is, noch wanneer de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform de titel “Maatregelen” uit artikel 3.3 van deze voorwaarden.

5.3        DuurDe toegang tot het Betalend Gedeelte van het Platform van Parc wordt aangeboden voor een bepaalde duur, zoals bepaald in de offerte. Wanneer de gebruiker zich registreert via de website wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. De gebruiker kan dit echter ten allen tijde handmatig veranderen. Overschakelen van abonnement dient twee dagen voor het einde van het huidige abonnement te worden gedaan.
Zowel Parc als de Gebruiker kunnen de samenwerking met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij zich schuldig maakt aan toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken op haar verplichtingen. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting door enige Gebruiker worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.
6        Aansprakelijkheid
PARC is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van € 5000.
PARC is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. 
PARC is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien PARC conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. PARC sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.
PARC is niet aansprakelijk indien bepaalde informatie of bestanddelen van de informatie die aangeboden wordt door gebruikers niet langer toegankelijk is/zijn, gewist wordt/worden, gewijzigd is/zijn of onvolledig of onnauwkeurig is/zijn.
PARC sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan PARC toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate dat dit wettelijk mogelijk is. 
Indien PARC door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is PARC niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. PARC is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van PARC in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van PARC veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om PARC van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

7        Links naar andere websitesDe inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat ons Platform. PARC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.
Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

8        PRIVACYWij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonsgegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat PARC steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. PARC garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
Wie ons Platform gebruikt, zal steeds bepaalde persoonsgegevens vrijgeven.
De mate van verzameling en verwerking van persoonsgegevens hangt af van het gebruik van en een eventuele registratie op ons Platform. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte persoonsgegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons Platform.
Bij een registratie worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen PARC. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen, tenzij de Gebruiker hiervoor ons uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. Op die manier kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden aan ondernemingen die het mogelijk maken uw locatie op ons Platform te delen. Geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen wel doorgegeven worden aan derde partijen voor statistische doeleinden. In dit laatste geval is het niet mogelijk om de Gebruiker nog te identificeren.
 
Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. In dit geval behoudt PARC zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

9        Intellectuele eigendomCreativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde PARC en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. ParC (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van PARC of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan PARC. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

10     OVERIGE BEPALINGENPARC behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
 
 

Questions? Suggestions?

© 2020 PARCLIFE

Download via Google Play
Download on the App Store
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

PARC

The parents community app, with childfriendly activities and events

A design by AppleSaas.co